තරු

උඩ බැලුවත් තරු බිම බැලුවත් තරු කොහෙ බැලුවත් තරු තරු පෙන්වන තරු රෑ පායන තරු ගී ගයනා තරු ලව් කරනා තරු අපි අඬවන තරු සෙවනැලි රන් තරු සුපිරි කොමඩි තරු අපි දිනවන තරු අප පරදන තරු බැටරි තියෙන තුරු credit තියෙන තරු බිල වැඩි වෙන තුරු තරු රජවන තුරු — හික්! මං මේ අද ඉස්කෝලේ […]