සස්රුත – සත්‍යයේ රූපතාව…

සිංහ‍ල යුනිකේතයේ දියුණුවත් සමඟම සිංහල භාෂාවෙන් නිර්මාණය වන වෙබ් අඩවි සහ බ්ලොග් අඩවි සඳහා ‍විශාල අවධානයක් යොමුවෙන් පවතින කාල සීමාවකි මේ. මේ පිළිබඳව ඔබ දැනටමත් හොඳින් දන්නවා ඇති. මේ කියන්නට යන්නේ “සස්රුත” වෙබ් අඩවිය පිළිබඳවයි. සිංහල යුනිකේතය භාවිතයෙන් අන්තර්ජාලයේ නිර්මාණය වී ඇති වෙබ් අඩවි සෙවීමේදී අන්තර්ජාලයට නවකයින් මුහුනදෙන ගැටළුවක් තමයි සිංහල භාෂාවෙන් යතුරුලියනය කිරීම.  මෙහිදී […]