කොටම කොට නිසඳැස් දෙකක්…

Physics පන්තිය ඇතුලේ නිකන් ඉන්නකොට ලියැවිච්ච විකාර නිසඳැස් දෙකක්… නුඹට කියන්නට… සැමඳා බලා ඉන්නට නොහැකි නිසාම සිතින් විඳවන්නට නොහැකි නිසාම කියන්නට යමක් ඇත නුඹට… ඒ… — නිදහස ආකලනය, විකලනය වන සිතුවිලි අංග විකල නොවන ලෙස ප්‍රකාශනයට — මේ දවස්වල මුකුත් හරියට ලියැවෙන්නෙත් නෑ අප්පා. දන්නවානේ ඉතින් කේස් එක 😉 ඉතින් ඒ කොහොම වුනත් මේ දවස්වල […]