ඉල්ලීමක්

ඉල්ලීමක්.

මට සමාවෙන්න. මේ දවස් ටිකේ ජීවත් වුනේ ඇස් කන් නැති මනුස්සයෙක් වාගේ වීම සම්බන්ධයෙන්.

අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැති වෙයි මේ කතාවනම්. ඉලන්දාරියා. ඔහු වෙනුවෙන් උපරිම උදව්ව කරන්න එකතුවෙන්න.

ඒකයි සුදාරකගේ අන්තර්ජාල සටහනේ ඉල්ලීම.

සම්පූර්ණ විස්තර ඇතුළත් වෙබ් අඩවිය:  https://sites.google.com/site/handsfordilum/

%d bloggers like this: