මේ දවස්වල අපේ අය… 5

විභාගය අත ළඟ…
අත පොත ළඟ…
පොත හිත ළඟ…
හිත ඈ ළඟ…

– කතෲ අඥාතයි

😀

5 thoughts on “මේ දවස්වල අපේ අය…

 1. Reply අරවින්ද Jul 4,2008 5:03 pm

  මලයා මේ කවියේ අන්තිම පදේ නැතිනම් වැඩක් නෑ

  විභාගය අත ළඟ…
  අත පොත ළඟ…
  පොත හිත ළඟ…
  හිත ඈ ළඟ…
  ඈ ඌ ළඟ…..

 2. Reply Supun Sudaraka Jul 4,2008 5:09 pm

  අහ්! ඒක අමතක වුනානේ 😀

 3. Reply අනිලි Jul 4,2008 10:27 pm

  මල්ලියේ,
  අපි මෙහෙම සංශෝධනය කරමු ද?

  විභාගය අත ළඟ
  අත පොත ළඟ
  පොත හිත ළඟ
  හිත ඈ ළඟ
  ඈ පොත ළඟ
  පොත මා ළඟ

  ඒ නිසා මම විභාගයෙන් ගොඩ…………

 4. Reply Supun Sudaraka Jul 4,2008 10:30 pm

  @අනිලි – ඔව් ඒකත් නරකම නෑ 🙂

 5. Reply නිදහස Jul 5,2008 9:21 pm

  සුදාරක අපිට සුදු ලූණු පොඩි කරන්න එපා කොල්ලෝ. හිත ඈ (ඈ කිව්වට 10 ක් විතරද?) ළඟ වුනාට විභාගෙ ගොඩ පලයන් කොල්ලෝ. නැත්තම් දන්නවනෙ. (බය වෙන්න එපා උඹ ගොඩ.) 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this: