සබඳ අපි කඳු නොවෙමු

සබඳ, අපි කඳු නොවෙමු… උනුන්… පරයා නැගෙන. සුනිල දිය දහර වෙමු… එකම… ගඟකට වැටෙන. 🙂 සබඳ, අපි කඳු නොවෙමු. උනුන්… පරයා නැගෙන… සුනිල දිය දහර වෙමු… එකම… ගඟකට වැටෙන.. වියරු ගිනි දැල් නොවෙමු වනය අවුලා තබන සිහිල දෙන වැස්ස වෙමු දැවෙන කැළයට වසින සබඳ, අපි කඳු නොවෙමු. උනුන්… පරයා නැගෙන… සුනිල දිය දහර වෙමු… එකම… […]