අලුත් ඇඳුමක්! 3

හැමදාම හඩ්ඩා වගේ පරණ එකම ඇඳගෙන ඉන්න බෑනේ. පරණ ඇඳුමට යන්න කිව්වා.  ඒකට යන්න කියලා… ඔන්න ම‍ගේ බ්ලොග් එකට අලුත් ඇඳුමක් ඇන්දුවා. තාම අංග සම්පූර්ණ කරේ නැහැ. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වගයක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලටත් වර්ඩ්ප්‍රෙස් බ්ලොග් එකක් තියෙනවානම්, ඒකට අළුත් පෙනුමක් ඕනෑනම්, කරන්න තියෙන්නේ අලුත් ඇඳුමක් අන්දන එක. අළුත් වුනාට මදි. හොඳ පෙනුමක් තියෙන්නත් එපැයි ...