ප්‍රවෘත්ති පිට ප්‍රවෘත්ති 5

පළවෙනි ප්‍රවෘත්තිය මේ ප්‍රවෘත්තියට හිනාවෙන්නද… අඬන්නද කියලා මට නම් හිතාගන්න බෑ. හිනාවුනත්, අඬලත් වැඩක් නෑ. සමහර විට මේක අපිටත් වෙන්න බැරිකමක් නෑ!. වැඩි අටුවාටීකා අවශ්‍ය නෑ. සමහර අය නම් මේ ගැන දන්නවා ඇති. ‍ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියේ තමන්ගේ profile එකේ තමන්ගේ සම්බන්ධතාවයන්ගේ තොරතුරු එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමන් බැඳලාද?, එහෙම නැත්තන් තමන් සම්බන්ධතාවයක ඉන්නවාද? නැත්ද ...