වෙබ් අඩවියට ප්‍රචාරය – 2

ඔබේ වෙබ් අඩවියට කට කතා මා‍ර්ගයෙන් ප්‍රචාරණය ලබා දීම පිළිබඳව තමයි අප කතාකරේ. වෙබ් අඩවියට ප්‍රචාරණය ලබාදීමට තවත් ක්‍රම ගණනාවක්ම තියෙනවා. ඔබේ වෙබ් අඩවිය පිළිබඳව ඔබේ මිතුරන්ගේ බ්ලොග් අඩවි තිබේනම්, ඒවායෙහි ඔබේ වෙබ් අඩවිය ගැන හිතන්නේ මොනවාද කියලා සටහන් කරන්න කියන්න, ඒ තුලින් ඔබට ඒ බ්ලොග් අඩවි හරහා ඔබේ වෙබ් අඩවියට ප්‍රචාරණය ලබාගන්න පුළුවන්. මෙයට ...

වෙබ් අඩවියට ප්‍රචාරය

මා කලින් ඔබට සඳහන් කරන ලද විදිහට වෙබ් අඩවියකින් ඔබට ඇති ප්‍රයෝජන බොහොමයි. ඔබේ අදහස් ලෝකය පුරාම ප්‍රචාරණය කරන්න, ඔබේම රසික පිරිසක් ඇති කරගන්න විතරක් නෙවෙයි තවත් බොහෝ දේ පුළුවන්. ඔබ දන්නවාද? ගූගල් වෙබ් අඩවිය මුලින්ම නිර්මාණය කරන ලද්දේ ගරාජයක් ඇතුලේ ඉඳගෙන කියලා? දැන් ගූගල් කියන්නේ ලෝකයේම ප්‍රචලිත, වැඩිම ආදායම් ලැබෙන වෙබ් අඩවි ජාලයක්. දැන් ...