මදෙස බලා ඉඟිකරන්න, මට පුළුවන් බලා ඉන්න 10

දවසක් මං නුඹව දුටුව උදයේ පිපුන මලක් විලස නුඹට කතා කරන් නැතිව හිටියේ මම ආදරයට නුඹ දිහාම බලා හිටියේ නුඹේ ‍සොඳුරු බව නිසාම එළි වැට නැති ආදර කවියක් ලියැවුනි නුඹේ නමට මා සිතනා පතනා දෙය නුඹටත් එලෙසම දැනෙනවා ද? නොදනිමි නුඹ මා ගැන එක වරකටවත් හිතනවා ද? අද රෑටත් නුඹ මට සිහිනෙන් පෙනෙනවා ද? සින්දු ...