සිංහල බැරි සිංහල නිවේදිකාවෝ හා නිළියෝ (තාම නළුවෙක් දැක්කේ නෑ!) 2

ඔන්න අදින් වාර විභාගේ ඉවරයි. විභාගේ ඉවරවෙනවාත් එක්කම ලැබිච්ච නිවාඩුව නිසා එක පැත්තකින් සතුටක් දැනුනත් අනිත් පැත්තෙන් දුකක් දැනෙන්නේ විභාගේ ප්‍රතිඵල දැනගන්නත් කළින් නිවාඩු ලැබිච්ච එකට. කමක් නෑ. මාතෘකාවට පිවිසෙමුකෝ. මේ දවස්වල බොහෝ දෙනෙක් දන්නා විදිහට ලංකාවේ සිංහල රූපවාහිනී නාලිකාවල බොහෝ විට හවස් යාමේ වෙනකොට අළුත් ප්‍රවණතාවයක් ඇතිවෙලා තියෙනවා කියලා දන්නවා ඇති. ඔව් ඒ තමයි ...