නිදහසට පෙර, පසු සහ නිදහසට පසු බිහිවූ විශිෂ්ඨතම “දේශපාලනික” නායකයා අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ද? 29

නිදහසට පෙර, පසු සහ නිදහසට පසු බිහිවූ විශිෂ්ඨතම
කාලෙකට පස්සේ දේශපාලනය ගැන මොනවා මොනවාමහරි කුරුටු ගාන්න හිතුනා. ඉතින් මෙන්න කුරුටු ගානවා. වැරදි නිවැරදි කිරීම ඔබට බාරයි 🙂 — ශ්‍රී ලංකාව ලෝක ඉතිහාසයේ ඉතාමත් වැදගත්කමක් උසුලනා රටකි. ලොව සුළුතර ජනකොට්ඨාශයක් වන සිංහල ජනකොට්ඨාශයේ නිජභූමිය ලෙස වසර 2500කට අධික කාලයක් පුරාවට ආරක්ෂා වෙමින් පැවතී මේ භූමිය. ඊටම අනන්‍ය වූ ‍බුදු දහම සුරක්ෂිත කොට ගනිමින් මේ ...