දැන් වෙලාව රාත්‍රී 10යි!

හප්පා, දැන්නම් තෙහෙට්ටුයි. අම්මට කියලා කෝපි එකක්වත් හදාගෙන බොන්න ඕනේ. ඒ අස්සේ දැන් කතාවෙන්නේ සිරස ඩාන්සින් ස්ටාර් වල නටන අ‍යගේ කොටම කොට ඇඳුන් ගැන…

Leave a Reply

%d bloggers like this: