තව ටිකයි! ඒ ටිකක් දුවමු

මැරතන් අවසානයට හරියටම තව පැය දෙකයි විනාඩි 15යි තියෙන්නේ. මට නම් මොනවා ලියන්නද කියලා හිතට එන්නේම නෑ අයියෝ. චැට් රූම් එකයි, රේඩියෝවයි තමයි ඉතින් තනියට ඉන්නේ…

Leave a Reply

%d bloggers like this: