කම්මැලියි වගේ…

මට නම් මාර කම්මැලියි. කෝ මේ රේඩියෝවේ හොඳ හින්දි සින්දුවක් දාන එකක්යැ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: