හයත් වුනා එහෙනම්…

මැරතන් එක ඉවරවෙන්න ඉතින් ඔන්න තව පැය 2යි තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් කවුරුත් වේගේ වැඩි කරොත් හොඳයි…

Leave a Reply

%d bloggers like this: