සංසාරේ බවේ දුකා

බුදු දහමේ ඉගැන්වෙන හැටියට වෙනස් නොවෙන එකම දේ තමයි වෙනස් වීම. ඉතින් සියල්ල අනිත්‍යයි අනිත්‍යයි කියන්නේ කිසිම දෙයක ස්ථිර පැවැත්මක් නැති බවයි. මේ ස්ථිර පැවැත්ම නැති නිසා එක දුකක්. එමෙන්ම මම, මගේ යන සංකල්ප සීමා වන්නේ වචන වලට පමණයි. මෙය මගේ, මාගේය, මාගේමය කියලා කොචිචර කිව්වාත් අවසානයේ සිදුවන්නේ එය අපෙන් ඈත්වීම. උදේ පාන්දර පොඩ්ඩක් හිතන්න කාරණාවක් තමයි මේ මම දැන් කිව්වේ…

Leave a Reply

%d bloggers like this: