ලංකාව දියුණු වෙමින් පවතින රටකි 2

ශ්‍රී ලංකාව සුද්දන්ට නතු කරගැනීමට පෙර ‍පෙරදිග ධාන්‍යාගාරයයි.
සුද්දා අපිට රට භාර ගියාට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාව දියුණු වෙමින් පවතින රටකි
ඊට වසර 10කට පසුද ශ්‍රී ලංකාව දියුණු වෙමින් පවතින රටකි
ඊට වසර 40කට පසුද ශ්‍රී ලංකාව දියුණු වෙමින් පවතින රටකි
වර්තමානයේද ශ්‍රී ලංකාව දියුණු වෙමින් පවතින රටකි
අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකාව?

2 thoughts on “ලංකාව දියුණු වෙමින් පවතින රටකි

  1. Reply ඔහේ Apr 19,2008 2:10 pm

    දියුණු කල නොහැකි රටක්?

  2. Reply නිදහස Apr 27,2008 10:55 am

    මේ කාරණාව දේශපාලනිකයි සුදාරක. රට බැරි නම් අපි මිනිස්සඋන්ගෙ චින්තනය වෙනස් කරල ඉන්න අවශ්‍යයයි ඉස්සෙල්ලම.

Leave a Reply

%d bloggers like this: