දැන් වෙලාව උදේ නවයායි!

මැරතන් දුවලා දුවලා සමහර අයට නම් ඉතින් මහන්සියි වගේ, තව හරියටම පැය 11කට ආසන්න කාලයක් මැරතන් දුවන්නයි තියෙන්නේ.  කට්ටිය ලියනවා ලියනවා…. මැරතන් සින්ඩ්කේටරයේ පිරී ඉතිරිලා යන්නම අකුරු වලින් පිරිලා ගිහිල්ලා. ඒ අතරේ සංසදයේ කතා කාමරේ තමයි නියම වැඩේ යන්නේ… කට්ටිය නාවනවා, සමහරු නාගන්නවා කියලා වැඩක් නෑ. මැරතන් එක අස්සේ උදේ පාන්දරම නාගත්තා නාගත්තා වගේ නෙමෙයි. උදේ පාන්දරම සීතලට ගල් වෙලා හරියට අයිස් වගේ…

Leave a Reply

%d bloggers like this: