ඒ.බී.සී මාධ්‍ය නැවතත් කරළියට

ඔබ දන්නවා ඇති මීට ටික කාලෙකට කලින් වැරදි ප්‍රවෘත්තියක් ජනතාවට ලබාදීම නිසා හිරු එෆ් එම් ඇතුළු එම නාලිකාව අයත් මාධ්‍ය ආයතනයට අයිති නාලිකා කිහිපයක් තහනම් කරනු ලැබුවා. ඔන්න දැන් ආපහ් කෙසේ වෙතත් එම නාලිකා තමන්ගේ විකාශය නැවත ආරම්භ කරලා. ඒ නාලිකා අතුරින් මම වැඩියෙන්ම ඇහුවේ හිරු එෆ් එම් නාලිකාව තමයි. හැබැයි මේ පාර තමන් ඉදිරිපත් කරන ප්‍රවෘත්ති පිළිබඳව ටිකක් වගකීමකින් කටයුතු කරන එක තමයි වැඩිය හොඳ…

Leave a Reply

%d bloggers like this: