වෙබ් අඩවියට ප්‍රචාරය – 2

ඔබේ වෙබ් අඩවියට කට කතා මා‍ර්ගයෙන් ප්‍රචාරණය ලබා දීම පිළිබඳව තමයි අප කතාකරේ. වෙබ් අඩවියට ප්‍රචාරණය ලබාදීමට තවත් ක්‍රම ගණනාවක්ම තියෙනවා. ඔබේ වෙබ් අඩවිය පිළිබඳව ඔබේ මිතුරන්ගේ බ්ලොග් අඩවි තිබේනම්, ඒවායෙහි ඔබේ වෙබ් අඩවිය ගැන හිතන්නේ මොනවාද කියලා සටහන් කරන්න කියන්න, ඒ තුලින් ඔබට ඒ බ්ලොග් අඩවි හරහා ඔබේ වෙබ් අඩවියට ප්‍රචාරණය ලබාගන්න පුළුවන්. මෙයට අමතරව ඔබට පුළුවන් වෙනත් වෙබ් අඩවි සමඟ යොමු හුවමාරු කරගැනීමට (Link Exchange) මෙහිදී සිදුවන්නේ ඔබ ඔබේ වෙබ් අඩවියෙන් අනිත් වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීමට යොමු ලබාදෙනවා, එමෙන්ම ඔබ‍ගේ වෙබ් අඩවියෙන් යොමුව ලබාදුන් වෙබ් අඩවියෙන්, ඔබේ වෙබ් අඩවියට යොමුවක් ලබාදෙනවා. Link Exchange කරගැනීමකදී සිදු වන්නේ මෙම ක්‍රියාදාමයයි. තව විස්තර තියෙනවා පසුව කියන්නම්කෝ

Leave a Reply

%d bloggers like this: