නැවතත් බ්ලොග් මාර්ගයට

බ්ලොග් මැරතන් එක මට නම් හරියට බාධක දුවනවා වගේ, එහෙන් අකුණු ගහනවා. මෙහෙන් මගේ දුරකථන බිලත් ආරක්ෂා කරගන්න එපැයි. සැලසුම් කර විදිහට බ්රෝඩ්බෑන්ඩ් නියමිත දිනට ලබාගන්න බැරි වෙච්ච නිසා තමයි මේ ඔක්කොම. ඔන්න ඉතින් කොහොම කොහොම හරි බ්ලොග් මැරතන් තුන් වෙනි පැයටත් ළඟාවුනා. දිගටම මැරතන් ඉසව්ව සමඟ රැඳී සිටින්න, හොඳ හොඳ ‍සෙල්ලම් බලාගන්න පුළුවන්…!

Leave a Reply

%d bloggers like this: